Konkurs Artystyczny Senior
Rozmaitości

Konkurs Artystyczny Senior

  •  Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
    pl. Ratuszowy 1
  • Wstęp wolny

Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza wszystkich seniorów naszego miasta do wzięcia udziału w konkursie artystycznym. Konkurs został zaplanowany w związku z obchodzonymi corocznie Dniami Seniora. Jego celem jest artystyczne pokazanie, w jaki sposób seniorzy radzili sobie w czasie obowiązującego stanu epidemicznego związanego z koronawirusem.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:
Fotografia – obejmuje wykonanie 1 zdjęcia o tematyce konkursowej, w dowolnej technice fotograficznej i za pomocą dowolnego sprzętu fotograficznego, również telefonu komórkowego oraz wydrukowanie na papierze fotograficznym w rozmiarze A 5 lub A4.
Praca plastyczna – obejmuje  wykonanie 1 pracy związanej z tematyką konkursu, na dowolnym materiale (np. papier, płótno, drewno) w formacie A3 lub A4, w dowolnie wybranej technice.
Wiersz lub proza poetycka – obejmuje napisanie maksymalnie do 3 wierszy własnego autorstwa, które nie przekroczą 3 stron A4 lub tekstu prozatorskiego o charakterze poetyckim, który nie przekroczy 3 stron A4, na temat wynikający z ogłoszonego konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych kategoriach konkursu jest dostarczenie do 14 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu) do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6, II piętro, pok. 225 – prac artystycznych oznaczonych wyłącznie pseudonimem wraz z zamkniętą kopertą oznaczoną tym samym pseudonimem, zawierającą wypełniony formularz zgłoszenia z danymi osobowymi.

Wymagane dane osobowe winny być podane na formularzu zgłoszenia – stanowiącym załącznik do regulaminu, złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs artystyczny dla seniorów miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz opatrzonej pseudonimem.

Uczestnikiem konkursu może być tylko nieprofesjonalny twórca – osoba w wieku powyżej 60. roku życia zamieszkująca w Bielsku-Białej, zgłaszająca 1 (jedną) pracę w dowolnie wybranej kategorii. Brak wymaganego wieku, niezamieszkiwanie na terenie miasta , przekroczenie limitu liczby czy objętości prac, zgłoszenie się w więcej niż jednej kategorii, niezachowanie określonej formy prac, przekroczenie terminu składania prac, ujawnienie danych osobowych na pracy lub kopercie – spowoduje dyskwalifikację uczestnika.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz formularz oświadczeń i klauzuli RODO dostępne są na stronach internetowych: www.seniorzybielsko.pl, https://bielsko-biala.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci oraz w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6, piętro 2, pokój 223 lub 225.

Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany w regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – telefon nr 33 49 71 492 lub 33 49 71 720, a także wysyłając wiadomość na adres e-mail: seniorzy@um.bielsko.pl.

organizator
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 334971499 strona internetowa: www.um.bielsko.pl


Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała